Aktualne zasady udzielania kredytów hipotecznych

foto

 Chodzi o ustawę z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, której większość przepisów weszła w życie 22 lipca br.

Jej przepisy nie mają zastosowania do:

 • umowy o kredyt hipoteczny udzielany przez pracodawcę pracownikom w ramach jego działalności dodatkowej, o ile kredyt jest nieoprocentowany lub oprocentowany według rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania niższej od powszechnie stosowanej na rynku i nie jest oferowany ogółowi społeczeństwa;
 • umowy o kredyt hipoteczny, w przypadku której kredyt jest udzielany bez oprocentowania i opłat, z wyjątkiem opłat przeznaczonych na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem kredytu;
 • umowy o kredyt hipoteczny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który musi być spłacony w terminie miesiąca;
 • umowy o kredyt hipoteczny będącej wynikiem ugody sądowej oraz ugody będącej wynikiem postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823);
 • umowy o kredyt hipoteczny dotyczącej odroczonej spłaty – bez żadnych opłat – istniejącego zadłużenia, z wyjątkiem umowy o kredyt hipoteczny, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu hipotecznego lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu hipotecznego zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną;
 • umowy o odwrócony kredyt hipoteczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 786);
 • umowy o kredyt niezabezpieczony hipoteką przeznaczony na remont nieruchomości mieszkalnej.

W myśl ustawy umową o kredyt hipoteczny jest umowa, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością:

 • prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części;
 • udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.

Kredyty hipoteczne mogą być udzielane jedynie przez kredytodawców, którymi według omawianej ustawy są: bank krajowy, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową prowadzącą działalność trans graniczną, oddział instytucji kredytowej,, a także spółdzielczą kasa oszczędnościowo-kredytowa.

Kredyt hipoteczny może zostać udzielony wyłącznie w walucie, w której klient uzyskuje większość swoich dochodów.

W przypadku umowy o kredyt hipoteczny w walucie obcej kredytodawca, na wniosek konsumenta musi dokonać zmiany waluty umowy o kredyt hipoteczny na inną walutę, jeżeli:

1)     klient uzyskuje w tej walucie większość swoich dochodów lub posiada większość środków finansowych lub innych aktywów wycenianych w tej walucie, według stanu na dzień dokonania ostatniej oceny zdolności kredytowej w odniesieniu do tej umowy o kredyt hipoteczny, lub

2)     waluta ta jest walutą państwa członkowskiego, w którym klient miał miejsce zamieszkania w dniu zawarcia umowy o kredyt hipoteczny lub w którym ma miejsce zamieszkania w dniu złożenia wniosku.

W razie wskazanej wyżej zmiany stosowany jest średni kurs waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku.

Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent świadczący usługi doradcze mają obowiązek przedstawić konsumentowi co najmniej 3 oferty umów o kredyt hipoteczny łącznie z formularzami informacyjnymi oraz rekomendować taką umowę o kredyt hipoteczny, która najbardziej odpowiada potrzebom oraz sytuacji finansowej i osobistej klienta uwzględniając preferencje i cele konsumenta.

W przypadku umowy o kredyt hipoteczny w walucie obcej konsument może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych bezpośrednio w tej walucie.

Przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent mają obowiązek przekazać klientowi, informacje niezbędne do porównania kredytów hipotecznych dostępnych na rynku, oceny konsekwencji ich zaciągnięcia i podjęcia przez klienta świadomej decyzji dotyczącej zawarcia umowy o kredyt hipoteczny.

Ustawa zakazuje kredytodawcom dokonywania sprzedaży wiązanej w związku z zawarciem umowy o kredyt hipoteczny, chyba że sprzedaż wiązana dotyczy prowadzonego bezpłatnie rachunku płatniczego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, którego jedynym celem jest:

 • gromadzenie pieniędzy przeznaczonych na spłatę kredytu hipotecznego lub
 • obsługa kredytu hipotecznego, lub
 • zapewnienie kredytodawcy dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego w przypadku zaległości w spłacie tego kredytu hipotecznego.

Kredytodawca może wymagać od konsumenta zawarcia lub posiadania umowy ubezpieczenia dotyczącej umowy o kredyt hipoteczny.

Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent mają obowiązek przekazać konsumentowi decyzję w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego (decyzja kredytowa) w dwudziestym pierwszym dniu od dnia otrzymania wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego. Ponadto mają obowiązek przekazać klientowi formularz informacyjny oraz projekt umowy o kredyt hipoteczny.

Opłaty i inne koszty uiszczone przez konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny podlegają niezwłocznie zwrotowi, w przypadku gdy umowa o kredyt hipoteczny nie została zawarta lub kwota kredytu hipotecznego nie została wypłacona przez kredytodawcę w terminie wskazanym w umowie o kredyt hipoteczny.

Ustawa określa zasady ustalania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Kredytodawca ma obowiązek zapewnić jednolity sposób obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dla umów o kredyt hipoteczny. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest weryfikowana przez kredytodawcę przynajmniej raz na 12 miesięcy.

Ocena zdolności kredytowej odbywa się na podstawie informacji uzyskanych od klienta, z baz danych, ze zbiorów danych kredytodawcy oraz na podstawie informacji od pośrednika kredytu hipotecznego oraz agenta. Ustawa nakłada na kredytodawcę obowiązek ustanowienia procedur związanych z ustaleniem zdolności kredytowej.

Kredytodawca nie może rozwiązać, ani odstąpić od umowy o kredyt hipoteczny, lub zmienić umowy o kredyt hipoteczny, w przypadku gdy ocena zdolności kredytowej nie została przeprowadzona prawidłowo, chyba że jest to korzystne dla klienta, który wyraził na to zgodę. Powyższego przepisu nie stosuje się, w przypadku gdy konsument celowo odmówił ujawnienia informacji lub podał nieprawdziwe informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej.

 

Ustawa określa elementy umowy o kredyt hipoteczny.

Jeżeli strony nie uzgodniły stałej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego, sposób ustalania stopy procentowej określa się jako wartość wskaźnika referencyjnego oraz wysokość marży ustalonej w umowie o kredyt hipoteczny.

Jeżeli umowa o kredyt hipoteczny dotyczy kredytu hipotecznego ze zmienną stopą oprocentowania kredytu hipotecznego, wskaźniki referencyjne wykorzystywane do obliczenia stopy oprocentowania kredytu hipotecznego muszą być zrozumiałe, dostępne, obiektywne i możliwe do zweryfikowania przez strony umowy o kredyt hipoteczny.

Jeżeli klient opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego, kredytodawca wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. Ustawa umożliwia restrukturyzację zadłużenia na warunkach uzgodnionych przez kredytodawcę i klienta, jeżeli jest to uzasadnione oceną sytuacji majątkowej klienta. Restrukturyzacja polega na zaoferowaniu konsumentowi możliwości czasowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego, zmianie wysokości rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego, wydłużeniu okresu kredytowania lub też innych działaniach, które umożliwią spłatę długu.

W razie odrzucenia wniosku konsumenta o restrukturyzację zadłużenia albo bezskuteczności restrukturyzacji zadłużenia kredytodawca, przed podjęciem czynności zmierzających do odzyskania należności, umożliwia konsumentowi sprzedaż kredytowanej nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy. Gdy kwota uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości jest mniejsza niż wysokość zadłużenia klienta, kredytodawca umożliwia spłatę pozostałego zadłużenia w ratach dostosowanych do sytuacji majątkowej klienta.

Ustawa reguluje też zasady, związane z wypowiedzeniem umowy o kredyt hipoteczny, jego spłaty przed terminem, a także odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny przez klienta.

Klient ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy. Termin do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny jest zachowany, jeżeli klient przed jego upływem złoży pod wskazany przez kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta adres oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy. Dla zachowania wskazanego wyżej terminu jest wystarczające nadanie przed jego upływem przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie na poczcie.

Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt hipoteczny, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu hipotecznego do dnia jego spłaty.

 

autor: Aneta Mościcka

Agent tygodnia

Przygotuje dla Ciebie atrakcyjną ofertę

foto

Paulina Bień

Doradca ds. klienta

biuro4@castle.pl

501 515 727

Młoda, ambitna i uśmiechnięta. Wytrwale dąży do celu. Podstawową zasadą w jej pracy jest zadowolenie klienta. Do każdego podchodzi indywidualnie z takim samym ogromnym zaangażowaniem. Swoją kreatywność i determinacje przekłada na dostosowanie oczekiwań klienta do realiów rynku nieruchomości. Podąża za najnowszymi trendami wnętrzarskimi. Jest prawnikiem z zamiłowania, a dzięki podjętym studiom prawniczym łatwo odnajduje się wśród umów oraz zagadnień prawnych związanych z nieruchomościami. Na bieżąco śledzi inwestycje deweloperskie na poznańskim rynku nieruchomości. Wszystko co robi, robi z pasją i z przekonaniem, że praca pośrednika polega przede wszystkim na spełnianiu marzeń klientów. 

PL
EN